Verificació de Dades Acadèmiques

Des d'aquesta pàgina podràs verificar els documents expedits per la Fundació Politècnica de Catalunya
Per fer-ho introdueix les dades acadèmiques següents:
(dd/mm/aaaa)
* Camps obligatoris